CrimeaSOS – крымсос 628 views

This company has no active jobs

CrimeaSOS - крымсос

We are social organization CrimeaSOS. Our mission is de-occupation of Crimea peninsula and its reintegration. Our activities are aimed at highlighting the illegality of the occupation of Crimea and the repressive policy of the Russian Federation, maintaining connections between the peninsula with the mainland Ukraine, as well as the consolidation of Ukrainian society through the protection of rights, freedoms and interests of internally displaced persons (IDPs) and others who were affected by armed the conflict in eastern Ukraine and Crimea.

CrimeaSOS was created by volunteers as a Facebook page on the first day of Russian occupation of the peninsula – February 27, 2014 – to provide timely and reliable information about the situation in Crimea. However, over time, we have expanded the scope of our activities. For now, we have gone from the initiative that provides emergency assistance to internally displaced persons to an expert organization that coordinates social movements and initiatives on IDPs.

WHAT DO WE DO?

Occupied territories

 • Advocacy of the return of Crimea and actualizing of the peninsula’s issues at national and international levels
 • Monitoring and analysis of human rights violations in Crimea
 • Information Center QirimInfo – monitoring and prompt dissemination of news about Crimea
 • Support and protection of survivors of repression

Internally displaced persons

 • Advocacy of issues related to IDPs at the national and international levels
 • Monitoring and analysis of the rights of IDPs
 • Legal advice and accompaniment of judicial cases
 • Social and humanitarian aid, psychological and integrational support
 • Community development and mobilization

Those who were affected by the armed conflict and Revolution of Dignity

 • Support of the families of Heroes of Heavenly Hundred and families of doctors and journalists who were killed in eastern Ukraine and families with three or more children of defenders who were killed in eastern Ukraine

You can learn more about CrimeaSOS projects in the following SECTION.

WHAT HAVE WE DONE? (as of September 2016)

 • Provided humanitarian assistance for the sum of 5 000 000 UAH through a variety of programs, including the distribution of financial aid programs, such as non-food products, clothing and hygiene items
 • 170 000 IDPs received different kinds of support and assistance from CrimeaSOS
 • Provided more than 100 000 consultations on various issues, 30 000 of which – legal advice
 • Supplied more than 1000 families from Crimea and eastern regions of Ukraine with housing

Our offices are located in five cities of Ukraine – Kyiv, Lviv, Kherson, Poltava and Zaporizhia. In general, CrimeaSOS work covers 17 regions of Ukraine.


Ми  громадська організація «КримSOS». Наша місія – деокупація Криму та реінтеграція півострова. Наша діяльність спрямована на висвітлення незаконності окупації Криму та репресивної політики РФ стосовно кримчан, підтримання зв’язків півострова з материковою Україною, а також консолідацію українського суспільства через захист прав, свобод та iнтepeciв внутрiшньо перемiщених осiб (ВПО) й інших людей, котрі постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході України та в Криму.

КримSOS створено волонтерами як сторінку на Фейсбуці в перший день російської окупації півострова –27 лютого 2014 року, щоб надавати оперативну та перевірену інформацію про ситуацію в Криму. Проте з плином часу сфера нашої діяльності розширювалась. До сьогодні ми пройшли шлях розвитку від ініціативи, що надає екстрену допомогу внутрішньо переміщеним особам, до експертної організації, що займається питаннями окупованого Криму та координує громадські рухи й ініціативи з питань ВПО.

ЩО МИ РОБИМО?

Окуповані території

 • Адвокація повернення Криму й актуалізація питання півострову на національному та міжнародному рівнях
 • Моніторинг та аналіз порушень прав людини в Криму
 • Інформаційний центр QirimInfo – моніторинг та оперативне розповсюдження новин про Крим
 • Підтримка та захист постраждалих від репресій

Внутрішньо переміщені особи

 • Адвокація питань, пов’язаних із ВПО, на національному та міжнародному рівнях
 • Моніторинг та аналіз дотримання прав ВПО
 • Юридичні консультації та супровід судових справ
 • Соціальна та гуманітарна допомога, психологічна та інтеграційна підтримка
 • Розвиток та мобілізація громад

Постраждалі внаслідок збройних конфліктів та Революції Гідності

 • Підтримка родин Героїв Небесної Сотні, сімей медиків та журналістів, які загинули на Сході України, та сімей, загиблих на сході захисників України, в яких виховуються троє та більше дітей

Про всі проекти КримSOS читайте у розділі «ПРОЕКТИ».

ЩО МИ ЗРОБИЛИ? (станом на грудень 2016 року)

 • Надали гуманітарну допомогу на 5 млн грн через різноманітні програми, у тому числі програми розповсюдження матеріальної допомоги, такої як нехарчові продукти, одяг і предмети гігієни у 2015 році та допомогли близько 10 000 родинам у 2016.
 • 170 тис. переселенців отримали від КримSOS різні види підтримки та допомоги
 • Надали понад 100 тис. консультацій з різних питань, 30 тис. з яких – юридичні консультації
 • Забезпечили житлом понад 1000 сімей із Криму та східних регіонів України

Наші офіси розміщені в п’яти містах України – Києві, Львові, Херсоні, Полтаві та Запоріжжі. Загалом же робота КримSOS поширюється на 17 областей України.


Мы общественная организация «КрымSOS». Наша миссия – деоккупация Крыма и реинтеграцияполуострова. Наша деятельность направлена на освещение незаконности оккупации Крыма и репрессивной политики РФ в отношении крымчан, поддержание связей полуострова с материковойУкраинойа также консолидацию украинского общества через защиту прав, свобод и интересоввнутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других людей, пострадавших в результате вооруженногоконфликта на востоке Украины и в Крыму.
КрымSOS создан волонтерами как страница в Фейсбуке в первый день российской оккупации полуострова – 27 февраля 2014, чтобы предоставлять оперативную и проверенную информацию о ситуации в Крыму. Однако с течением времени сфера нашей деятельности расширялась. До сегодня мы прошли путь развития от инициативы, которая оказывает экстренную помощь внутренне перемещенным лицам, до экспертной организации, координирующей общественные движения и инициативы по вопросам ВПЛ.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

Оккупированные территории

 • Адвокация возвращения Крыма и актуализация вопроса полуострова на национальном и международном уровнях
 • Мониторинг и анализ нарушений прав человека в Крыму
 • Информационный центр QirimInfo – мониторинг и оперативное распространение новостей о Крыме
 • Поддержка и защита пострадавших от репрессий

Внутренне перемещенные лица

 • Адвокация вопросов, связанных с ВПЛ, на национальном и международном уровнях
 • Мониторинг и анализ соблюдения прав ВПЛ
 • Юридические консультации и сопровождение судебных дел
 • Социальная и гуманитарная помощь, психологическая и интеграционная поддержка
 • Развитие и мобилизация общин

Пострадавшие в результате вооруженных конфликтов и Революции Достоинства

 • Поддержка семей Героев Небесной Сотни, семей медиков и журналистов, погибших на востоке Украины, и семей, погибших на востоке защитников Украины, в которых воспитываются трое и более детей

Обо всех проектах КрымSOS читайте в разделе «ПРОЕКТЫ».

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ? (по состоянию на декабрь 2016 года)

 • Предоставили гуманитарную помощь на 5 млн грн через различные программы, в том числе программы распространения материальной помощи, такой как непищевые продукты, одежду и предметы гигиены в 2015 году и помогли 10 000 семьям в 2016.
 • 170 тыс. переселенцев получили от КрымSOS различные виды поддержки и помощи
 • Предоставили более 100 тыс. консультаций по различным вопросам, 30 тыс. из которых –юридические консультации
 • Обеспечили жильем более 1000 семей из Крыма и восточных регионов Украины

Наши офисы расположены в пяти городах Украины – Киеве, Львове, Херсоне, Полтаве и Запорожье. В целом же работа КрымSOS распространяется на 17 областей Украины.

ПАРТНЕРСТВО

Information
 • Address Ukraine
Connect with us

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Ukraine (ViU)

[email protected]

Contact Form

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs