Ukrainian Institute on Public Health Policy (UIPHP) 382 views

This company has no active jobs

Ukrainian Institute on Public Health Policy (UIPHP)

Charitable Organization “Ukrainian Institute on Public Health Policy” (UIPHP) is a non-governmental, non-for-profit organization. UIPHP was established with the purpose of developing and implementing modern approaches in the field of public health, in particular in the field of prevention HIV/AIDS and drug addiction, as well as the rehabilitation of drug users, including people living with HIV/AIDS.

Vision — We are convinced that building an effective public health system is possible only by using of reliable evidence based and proven facts. That is why our ideology is science, and our main tool is research. We see ourselves as a reliable source of scientific data, as well as the driving force behind the advancement of these data to formulate a public health strategy.

The Mission of the UIPHP is to create a scientific basis for making strategic decisions in the field of public health.

Our values:

 • human life and health;
 • equal and humane attitude towards all members of human society;
 • respect for human rights, in particular the right to quality life and equal access to health care services;
 • scientific approach in solving practical problems;
 • authenticity and reliability of research results;
 • freedom and opportunity for creative self-expression.

Our principles:

 • adherence to scientific standards, reliability, impartiality;
 • constant professional development;
 • counteracting discrimination; gender equality;
 • transparency and publicity;
 • countering corruption and avoiding conflicts of interest.

Key areas of work:

 • conducting scientific researches;
 • conducting trainings and development of the healthcare system potential;
 • development and analysis of strategic documents and draft laws and regulations;
 • expert assessment of situations, programs, practices, etc.;
 • dissemination of information on best practices in the field of public health, including organization of public events;
 • promotion of development of public health in Ukraine based on European democratic standards.

БО «Український інститут політики громадського здоров’я» (УІПГЗ) є недержавною, неприбутковою організацією, створеною з метою розробки та впровадження сучасних підходів в сфері громадського здоров’я, насамперед попередження ВІЛ/СНІД та наркотичної залежності, а також реабілітації наркозалежних, в тому числі й тих, які живуть з ВІЛ/СНІД.

Бачення — ми переконані, що розбудувати ефективну систему громадського здоров’я можливо тільки з використанням надійних доказів та доведених фактів. Саме тому нашим світоглядом є наука, а наш головний інструмент – це дослідження. Ми бачимо себе надійним джерелом наукових даних, а також рушійною силою просування цих даних для формування стратегії в галузі громадського здоров’я.

Місія — створювати наукове підґрунтя для формування стратегічних рішень в галузі громадського здоров’я.

Головні цінності, які сповідує УІПГЗ:

 • людське життя та здоров’я;
 • рівне та гуманне ставлення до всіх членів людського суспільства;
 • повага до прав людини, зокрема права на якісне життя та рівний доступ до послуг з охорони здоров’я;
 • науковий підхід до вирішення практичних завдань;
 • достовірність та надійність результатів досліджень;
 • свобода та можливість творчого самовираження;

Принципи діяльності організації:

 • дотримання наукових стандартів, надійність, неупередженість;
 • постійний професійний розвиток;
 • протидія дискримінації; гендерна рівність;
 • прозорість та публічність;
 • протидія корупції та уникнення конфлікту інтересів.

Види діяльності:

 • проведення наукових досліджень;
 • навчання та розвиток потенціалу системи охорони здоров’я;
 • розробка та аналіз стратегічних документів та проектів законодавчих та регуляторних актів;
 • експертна оцінка ситуацій, програм, практик та ін.;
 • поширення інформації про кращі практики в галузі громадського здоров’я, в тому числі організація публічних заходів.
 • сприяння розвитку політики громадського здоров’я в Україні на засадах європейських демократичних стандартів.
Information
 • Address Ukraine
Connect with us

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Ukraine (ViU)

[email protected]

Contact Form

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs